Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Leest u over ons ouderportaal en ouder communicatie-app. Daarnaast over onze ouderraad en medezeggenschapsraad.

PWA Ophemert OUDERS

Nieuwe ouders

kronkel

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school en u wilt nader kennismaken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek. Voor dit kennismakingsbezoek reserveren wij ongeveer een uur. In de meeste gevallen maakt u deze afspraak met de directeur. Heeft uw kind extra zorg nodig, dan is ook de Intern begeleider bij dit gesprek aanwezig.

 

Tijdens het kennismakingsbezoek vertellen wij hoe wij met de leerlingen omgaan, wat u en zij van ons kunnen verwachten, wat wij van u als ouders/verzorgers verwachten, welke belangrijke schoolregels wij hanteren, wat de dagelijkse gang van zaken is etc. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de ontwikkeling van uw kind tot dusver, welke hobby’s uw kind heeft, of het liever binnen of buiten speelt, of het gemakkelijk contact maakt met andere kinderen, of het allergisch of overgevoelig is voor bepaalde zaken etc.

 

Na het gesprek leidt de directeur u rond door de school. U kunt desgewenst in alle lokalen een kijkje nemen. In het lokaal van de toekomstige groep van uw kind zal de leerkracht u nog kort enige wetenswaardigheden vertellen.

Ouders op onze school

kronkel

We vinden het als school erg belangrijk dat er een goed contact is met de ouders en verzorgers. Ouders spelen op heel verschillende manieren een belangrijke rol binnen de school.

 

Mede daarom vinden we het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen beiden. Samen dragen we zorg voor de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren). Als school nemen wij een stukje van de opvoeding voor onze rekening en u als ouder draagt bij aan het leerproces van uw kinderen door te ondersteunen bij o.a. het huiswerk.

 

Het is daarom belangrijk dat daar waar school en ouders dat kunnen, zij elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de kinderen.

 

Ouderportaal en ParnasSys
Wij werken met de communicatie-app Social schools. Daarnaast werken wij ook met het ouderportaal van Parnassys.

Ouders op onze school picturepwaophemertteam.jpg__1200x1200_q100_subsampling-2

Opvang

kronkel

Ouders die hun kinderen na schooltijd willen laten opvangen door de buitenschoolse opvang, kunnen gebruik maken van de diensten van CoolCat. CoolCat is gevestigd in onze school. CoolCat maakt onderdeel uit van de Stichting Kinderopvang Rivierenland. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van CoolCat.

Ouderraad (OR)

kronkel

Om het contact tussen ouders, team en schoolleiding te bevorderen heeft de school een actieve OR. De OR helpt bij het organiseren van verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerst en Schoolreis. De OR vergadert net als de MR ongeveer 6 keer per jaar.

 

Naast het organiseren van de verschillende activiteiten, int en beheert de OR ook de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt ingezet voor de extra activiteiten, zoals de schoolreis.
Jaarlijks is er een Informatieavond/Algemene Ouderavond. Op deze avond doen de OR en MR verslag van het afgelopen jaar.

 

De activiteiten die gepasseerd zijn, worden geëvalueerd en er wordt verantwoording afgelegd door middel van een financieel jaarverslag. Tijdens deze avond wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

 

Leden van de ouderraad schooljaar 2022-2023

  • Ingrid Scheurwater
  • Patricia Ton
  • Esther Stap
  • Manja van Eck

 

Namens het team: Mirjam van Oorspronk

Medezeggenschapsraad (MR)

kronkel

Wat doet de MR?
De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR vergadert over onderwerpen als schoolplan, zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, klachtenregeling, vakantierooster, etc. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is samengesteld uit leden van de MR-en van alle 20 scholen van stichting Fluvium. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. Ook de GMR heeft ten aanzien van het te voeren beleid advies- en instemmingsrecht.

 

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Namens de ouders:

  • Roos Janssens
  • Laura van Beest

Namens het team:

  • Renske Harteman: Notulist
  • Marcel Zanting